RIMS_سامانه مدیریت عملکرد

شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود
RIMS_سامانه مدیریت عملکرد
شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود

RIMS_سامانه مدیریت عملکرد

سامانه مدیریت عملکرد دارای زیرساختی پویا جهت طراحی نظام ارزیابی، ارزیابان و واحدهای ارزیابی است.

سامانه مدیریت عملکرد دارای زیرساختی پویا جهت طراحی نظام ارزیابی، ارزیابان و واحدهای ارزیابی بوده و ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف منابع انسانی، واحد، سیستم و فرایند و تحلیل شاخص‌های کارایی مبتنی بر مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) را فراهم می‌سازد.

 

"سامانه مدیریت عملکرد دارای 2 ماژول می‌باشد."


 

شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.