RHDMS_سامانه مدیریت اقدامات

شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود
RHDMS_سامانه مدیریت اقدامات
شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود

RHDMS_سامانه مدیریت اقدامات

مدیریت اقدامات؛ Action Plan، با هدف تدوین برنامه اقدام جامع به عنوان گامی اساسی و پیش نیاز در فازهای قبل، حین و بعد از بحران‌های طبیعی و انسان‌ساز، توسعه یافته است.

مدیریت اقدامات؛ Action Plan، با هدف تدوین برنامه اقدام جامع به عنوان گامی اساسی و پیش نیاز در فازهای قبل، حین و بعد از بحران‌های طبیعی و انسان‌ساز، توسعه یافته است. مصادیق کاربردی در این سامانه عبارت از اقدامات عملیاتی و کارگروه‌های تخصصی می‌باشد.

 

"سامانه مدیریت اقدامات دارای 5 ماژول می‌باشد."


 

شرکت دانش بنیان بهیـن ره‌آورد بهبود سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.